Monday, July 23, 2012

บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่แล้ว


การสวดมนต์ภาวนาเป็นหนึ่งในวัตรปฏิบัติของชาว
พุทธที่พระพุทธองค์ทรงกระทำา แนะนำา และมีการสืบสานอย่าง
แพร่หลาย ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการเจริญสติภาวนาที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงในทุกวัน
No comments:

Post a Comment