Saturday, September 22, 2012

เพลงพระราชนิพนธ์-อาทิตย์อับแสง พร้อมโน๊ตและคอร์ดกีตาร์ pdf       อาทิตย์อับแสง   เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 8 ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย อาทิตย์อับแสง  
               เคยชม    ร่วมภิรมย์ใจ     ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่   รักพันหัวใจเรามั่น
               รักเอย    เคยอยู่เคียงกัน    ร่มเย็นมิเว้นวายวัน        ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง
               ทิวางาม  ยามอยู่เคียงคง     สุริยาแสงส่ง              ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ
               ร้างกัน   วันห่างไปไกล    มืดมนหมองมัวปานใด    เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน
               ไกลกัน  พาพรั่นใจครวญ  ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน
               รักเอย    เลยกลับอาวรณ์  ค่ำคืนฝืนใจไปนอน        ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน
               ทิวาทราม ยามห่างดวงกมล  สุริยาหมองหม่น        ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม
               หวังคอย  คอยเฝ้าโมงยาม   จวบจนทิวาเรืองงาม     สบความรักยามคืนคง


BLUE DAY
Blue day   There’s no sunshine.  Why must you go away,   Leaving me here alone?
            My own.   How I miss you        With loving heart so true!  That’s why I feel so blue.
            Dear one,  What’s the good of    Days without the sun,        Or peaceful nights
            Without the moon?  But soon  No more blue day. 
            Whenever I meet you Then all my dreams come true.
            Blue day  Gloomy blue day,  When you are far away,  Why must we be apart?  Sweetheart,
            Dear, I love you  With all my heart, I do  That’s why I feel so blue.
My love,  Skies are so grey,  Cloudy up above,  Dear won’t you please
Come back to me?   There’ll be  No more blue day.  Again the sun will shine.
That day I’ll make you mine
.Download PDF Note & Chord Guitar Click Here >>> Download

No comments:

Post a Comment